Správcovská činnosť

pribudla do portfólia spoločnosti v roku 2000. Postupne sme sa vypracovali a naše služby sú na vysokej úrovni, o čom svedčí nárast spravovaných bytov, ako aj trend ďalších záujemcov o naše služby. Spravujeme byty v osobnom vlastníctve. Vykonávané činnosti súvisia s komfortom bývania vlastníkov bytov.


 

Na území mesta Piešťany pôsobí viacej správcovských spoločností. Jedným z hlavných ukazovateľov našej úspešnosti je kvalita vykonávaných služieb a spokojnosť našich zákazníkov. Naša úspešná činnosť spočíva hlavne v tom, že máme aj stavebnú činnosť a opravy robme s vlastnými zamestnancami. Tým sa stávame konkurenčne úspešný.
Ponúkame Vám formu spravovania bytov buď mandátnou zmluvou, ktorá bude uzatvorená so spoločenstvom vlastníkov bytov, poprípade uzatvorením zmluvy priamo s jednotlivými vlastníkmi.

 

Ponúkame nasledujúce služby v rámci správcovského poplatku:

 • zabezpečíme kompletné služby súvisiace so spravovaním bytu, spoločných priestorov a nebytových priestorov,
 • vedenie evidencie užívateľov,
 • právne a ekonomické poradenstvo,
 • uzatvorenie zmlúv pre dodávku tepla a teplej úžitkovej vody,
 • uzatvorenie zmlúv pre dodávku pitnej vody, jej odkanalizovanie a odvod odpadových vôd (dažďová voda),
 • uzatvorenie zmlúv pre odber elektrickej energie,
 • vytvorenie samostatného účtu pre každý dom (fond opráv, zálohové platby).

 

Správa nehnuteľnosti - technická časť hradená z fondu opráv:

 • na základe zistenia skutkového stavu spracujeme harmonogram revízií, odborných prehliadok zariadení domu a zabezpečíme jeho plnenie,
 • odstránenie závad a vykonávanie úkonov stanovených v záveroch revíznych správ,
 • vykonávanie obhliadky v prípade mimoriadnych udalostí a havárií, s cieľom určenia rozsahu a potrebných finančných prostriedkov na ich odstránenie,
 • spracovanie zoznamu potrebných opráv a údržby a jeho pravidelná aktualizácia,
 • zabezpečovanie bežnej údržby a opráv menšieho rozsahu a dozoru nad nimi,
 • odborná účasť na kontrolách štátneho odborného dozoru,
 • zabezpečenie havarijnej služby/voda, plyn, elektro, rozvodov kúrenia/ s možnosťou okamžitého zásahu a vykonania nevyhnutných prác,
 • zabezpečenie dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie,
 • účasť na všetkých kontrolách vykonávaných orgánmi štátneho odborného dozoru, spolupráca pri likvidácii zistených nedostatkov,
 • opravy a údržba spoločných priestorov,
 • zabezpečenie prevádzky výťahu.

 

Nadštandardné služby:

 • upratovanie spoločných priestorov,
 • údržba chodníkov a garážových státí,
 • údržba priľahlej zelene.

Posledná úprava (Utorok, 12 September 2017 14:37)